1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...

Települési Arculati Kézikönyv lakossági fórum 2. 2017-11-10
Települési Arculati Kézikönyv lakossági fórum 2.

 HIRDETMÉNY 

LAKOSSÁGI FÓRUM

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

TERVEZETE 

A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezettel kapcsolatban tartandó lakossági fórumról

2017. augusztus 3. került sor a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozását indító lakossági fórumra, melyen a főépítész ismertette a kézikönyv tartalmával és az új településképi jogszabályokkal kapcsolatos tudnivalókat.

A településképi arculati kézikönyv Bocfölde teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyv célja a település fejlődésének, örökségének településképi és településszerkezeti szempontból történő bemutatása, valamint az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése.  A településképi rendelet tervezet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat, illetve a témához kapcsolódó korábbi önkormányzati rendeleteket tartalmazza. A helyi értékvédelemről, a településképi véleményezésről, bejelentésről, kötelezésről, valamint a reklámok elhelyezhetőségéről szóló rendeletek az új jogszabályi előírásoknak megfelelően épültek be a szövegbe.

A településképi arculati kézikönyv eddig elkészült anyaga és a településképi rendelet tervezete megtekinthető és véleményezhető a település honlapján, valamint Bocfölde község Önkormányzatán.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, partnereket, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezet tárgyában Bocfölde Község Önkormányzata lakossági fórum keretében tart tájékoztatást.

A lakossági fórum helye: Bocfölde község Önkormányzat hivatali helyisége 8943 Bocfölde, Ady u. 15.

A lakossági fórum időpontja: 2017. november 20. hétfő, 1400 óra.

Kérjük, tisztelje meg a fórumot jelenlétével, mondja el vagy írja meg véleményét, javaslatait!

A tervezettel kapcsolatban lakossági véleményeket írásban 2017. november 24-ig lehet eljuttatni az önkormányzathoz, az önkormányzatnak címzett levélben vagy a jegyzo.bak@zalaszam.hu email címre.

 

Bocfölde, 2017. november 10.

Lendvai Miklós sk.

polgármesterTűzifa hirdetmény 2017-10-20
Tűzifa hirdetmény

 HIRDETMÉNY

 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló jogszabály alapján az Önkormányzat a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek a település vonatozásában mindösszesen 46 erdei m3

 tűzifa támogatást

tud biztosítani. A támogatás feltételeiről szóló 8/2015. (XII. 04.) önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek:

Bocfölde község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a nyújtható támogatás, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) téli fűtését tűzifával oldja meg,

b) Bocföldeén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Bocföldén tartózkodik,

c) szociálisan rászorul a tűzifa juttatásra.

Egyéb feltételek:

1.      Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

2.      A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2017. december 20. napjáig nyújtható be.

3.      A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

4.      A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3 és legfeljebb 3 m3 háztartásonként.

5.      A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.

6.      Kivételes méltányosságból az is, részesülhet támogatásban, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

7.      Az ellátás iránti kérelmet a Baki Közös Hivatalnál vagy a Bocföldei Kirendeltségen lehet előterjeszteni.

8.      A kérelmet a települési támogatás iránti kérelem benyújtásához szükséges forma nyomtatványon lehet benyújtani.

 

Bocfölde, 2017. október 20.

 

                                                       Tisztelettel:

 

                                                                                                        Lendvai Miklós sk.

                                                                                                           polgármesterBursa Hungarica felhívás 2017-10-20
Bursa Hungarica felhívás

 FELHÍVÁS

 

Ezúton értesítjük Bocfölde község lakosságát, hogy Önkormányzatunk az Emberi Erőforrások Minisztérium által megbízott Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel Együttműködve 2018. évre kiírja az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

"A" TÍPUSÚ

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

"B" TÍPUSÚ

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 07.

A pályázati kiírás megtekinthető a Baki Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a 
http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internet címen.
 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx


Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...